İNSAN KAYNAKALARI KURSUİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi günümüzde bütün çağdaş işletmelerin en önemli birimlerinden biri haline gelmiştir. İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Görevleri
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) birimi bir işletmenin tüm personeline yönelik eğitim, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücret ve personel yönetimi, personel özlük işlerinin sürdürülmesi ve işletmeye en uygun personelin seçimi, personelin görev tanımını yapar ve performans değerlendirmesi ile takip eder.

Ayrıca tüm çalışanların hizmet sözleşmesi, çalışma saatleri, ücret uygulaması, yıllık izin gibi sosyal haklarını ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenler.

İnsan Kaynakları Yönetim Biriminin Geleceği

Firma ve işletmelerin günden güne profesyonelleşmesi insan kaynakları birimine de daha  uzmanlık gerektiren görevlerin eklenmesine, bu durum aynı zamanda bu birimin daha uzmanlaşmış bir konuma gelmesine neden olmaktadır. Tüm bu değişim ve gelişmeler kurumların  insan kaynakları alanında tam donanımlı personel ihtiyacını her geçen gün daha da arttıracaktır.

Programının Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi  Kursu ile işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonu yerine getirebilecek düzeyde birikim sahibi kişilerin yetiştirmesini sağlamak içindir.

Eğitim Konuları

Hafta İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri-Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
 • İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma-Kurumsal Organizasyon Yönetimi
 • Organizasyon Şeması Hazırlama-İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
 • İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması-Kurum Kültürü
 • İlke, Değer,  Kurum İlkeleri Ve Değerleri-Personelin İş tanımlarının Belirlenmesi
 • İşe Alım Süreci-Ücret Yönetimi-Ek Gelir Yönetimi
 • Yasal Zemine Uygunluk-Performans Yönetimi
 • Ödül Yönetimi-Personel Gelişim Yönetimi

Hafta İşe Alım Seçme ve Yerleştirme Süreci

 • İş Güvenliği ve Sağlığı-Personel Eğitimi Yönetimi-Personel İlişkileri Yönetimi
 • İş Pozisyonlarını Tanımlama-İş Analizi Süreci,  Metodları Uygulama Alanları
 • Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma-Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
 • İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi-İş Görüşmesi Teknikleri
 • Mülakat Çeşitleri, Mülakat Teknikleri-İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
 • İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler-Görüşme Sonrası Çalışmalar
 • Değerlendirme Ve Aday Seçimi-İş Ve Ücret Teklifi-Şirket İçi Pozisyon Rotasyon
 • Personel Terfi Görüşmeleri-Personel Kişilik Envanterleri
 • Personel Görüşme Kayıtları ve Raporları-Seçme ve Yerleştirme Süreci

Hafta Bordrolama ve Personel Özlük İşleri

 • Kişisel Özellikleri Ortaya Çıkarmaya Yönelik Sorular-Kişilik Analizi
 • Davranış Yapılarına Genel Bakış-İletişim Tarzı-Motivasyon ve Korkuları
 • Güçlü ve Zayıf Yönleri-Beden Diline Yönelik İpuçları
 • Davranış Faktörlerinin Özelliklerini İçeren Özet Tablonun İncelenmesi
 • Personel Özlük Dosyası Hazırlama-Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri, Bildirge Düzenleme Yöntemleri,
 • E-Bildirge Uygulaması-Personel Bordrosu Hazırlama-Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
 • Kıdem Tazminatı Kanunu, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 • İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

Hafta İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi

 • Performans Yönetim Sistemi-Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 • Performans Değerlendirme Sistemleri-Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler-Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
 • Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar-Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

 • İş Değerlendirme-İş Değerlendirme Yöntemleri-İş Değerlemenin Ücrete Yansıması
 • Ücret, Ücret Bandı-Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları-Piyasa Ücret Araştırması
 • Ücret Sistemleri, Oluşturma Yöntemleri

Hafta Çalışan Memnuniyeti Sistemi

 • Personel Memnuniyeti Araştırmasında Kullanılan Analiz Yöntemleri-Personel Memnuniyeti Araştırmasındaki Aşamalar
 • Personel Memnuniyeti Anketi Hazırlama-Sonuçların Analiz Edilmesi ve Raporlanması
 • Anket Değerlendirme Sonrası Aksiyon Planı Hazırlama-Ödül ve Öneri Sistemleri
 • Personel Memnuniyeti Anketi Örnek Uygulamaları

Hafta İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi-Şirket içi Eğitimler-Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi
 • Eğitim Araştırması-Eğitim Programlarının Belirlenmesi, Planlaması, Organizasyonu
 • Eğitimlerin Değerlendirmesi-Eğitimlerin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi-Eğitim Raporlaması Yapma

Hafta Kariyer Yönetim Sistemi

 • Kariyer, Kariyer Yönetimi-Kariyer Yönetim Sistemi-Kariyer Motivasyon İlişkisi.
 • Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri-Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

Hafta Uygulama Çalışmaları ve Değerlendirme

 • Mülakat, İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları-Personel Özlük  İşleri, Bordrolama Uygulamaları
 • Performans Değerlendirme Uygulamaları-İş Analizi, Görev Tanımı, İş Gerekleri Uygulaması

Programı SüresiKimler Katılabilir?:

 • En az lisans seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası almak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında kendini geliştirmek isteyenler.

İstihdam Alanları

İnsan Kaynakları Elemanı gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İş yerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. Kamu ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır. 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!